Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Hotel Interactive Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1164 Budapest, Lapát utca 14., cégjegyzékszám: Cg.01-09-183327) (a továbbiakban: Szolgáltatóvagy Adatkezelő) honlapjára (hotelinteractive.hu, hoteltvshop.hu, hoteltvshop.com, aruhotel.hu és az aruhotel.com, a továbbiakban: Honlap) látogató és a Honlapon keresztül vásárló személyek, valamint az Adatkezelővel hírlevélre történő feliratkozás céljából kapcsolatba lépő személyek (a továbbiakban: Érintett vagy Felhasználó) személyes adatainak kezelésére jogszerű, tisztességes és átlátható módon, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerinti megfelelő tájékoztatás alapján kerüljön sor.

A Honlap üzemeltetője az Adatkezelő. Az Adatkezelő elkötelezett az Érintett személyes adatainak védelmében, ezért a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a jogszabályi rendelkezések betartására.

Ennek megfelelően a jelen Tájékoztató tartalmazza a Honlapon keresztül megvalósuló adatkezelések célját, jogalapját, a személyes adatok tárolásának időtartamát, továbbá az Érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit. 

Jelen Tájékoztatóban meghatározott egyes adatkezelésekre az Infotv., illetve a GDPR („General Data Protection Regulation” - Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR.) rendelkezéseit is alkalmazni kell az egyes adatkezeléseknél meghatározottak szerint. Jelen Tájékoztatóban meghatározott egyes adatkezelésekre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számvtv.), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fogytv.), valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatv.) rendelkezéseit is alkalmazni kell az egyes adatkezeléseknél meghatározottak szerint.

Szolgáltató külön felhívja az Érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben jelen Tájékoztatóban foglalt valamely adatkezeléshez hozzájárulásukat adták, azt jogosultak bármikor visszavonni a jelen Tájékoztatóban részletezettek szerint.

A Honlap tartalmazhat olyan más honlapokra mutató linkeket, amelyeknek adatkezelési szabályaira a Szolgáltatónak nincs befolyása. Amennyiben e linkek használatával a Felhasználó elhagyja a Honlapot, abban az esetben a személyes adatok kezelésére már az ilyen módon felkeresett internetes oldal működtetőjének adatkezelési szabályai vonatkoznak.

 

A személyes adatok kezelésének alapelvei:

 • Szolgáltató az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • Szolgáltató az adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi („célhoz kötöttség”);
 • Az adatkezelés céljai kizárólag a szükségesre korlátozódik („adattakarékosság”);
 • Az adatkezelés – adatkezelő lehetőségéhez mérten – pontos és naprakész („pontosság”);
 • Az adatok tárolása olyan formában történik, hogy az a szükséges időre korlátozódik („korlátozott tárolhatóság”);
 • Az adatkezelés oly módon történik, hogy a személyes adatok megfelelő biztonsága biztosítva legyen („integritás és bizalmas jelleg”).

 

 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

 

1. ADATKEZELÉS

1.1 Megrendelői adatok

A Honlapon történő vásárlással az Érintett elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF). Az ÁSZF a Szolgáltató Honalpján elérhető. 

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés időtartama

A szolgáltatás illetve megrendelés teljesítése, a számla kiállítása és a számviteli kötelezettség teljesítése

A szolgáltatással illetve megrendeléssel kapcsolatos adatok tekintetében:

Ekertv. 13/A.§ (3) bekezdése, érintett hozzájárulása, a Szolgáltató által kötött szerződés teljesítése.

A számla kiállítása és megőrzése tekintetében:

Számvtv.  169.  § (2) bekezdése

Vásárlás, számlázás: név, cím, szolgáltatás megnevezése, mennyisége, vételára, számla azonosítószáma, dátum

Megrendelés: telefonszám, email cím

Vásárlás tekintetében: 5 év

Számla tekintetében: 8 év

 

Felhívjuk az Érintettek figyelmét, hogy a fent megjelölt, vásárláshoz és számla kiállításhoz szükséges adatok szolgáltatásának elmaradása esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában terméket értékesíteni, illetve szolgáltatást nyújtani az Érintett részére.

Adattovábbítás

Bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az OTP Bank Nyrt (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) kezeli.

Adattovábbítás címzettje

Továbbított adatok

Adattovábbítás jogalapja

OTP Bank Nyrt (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.)

Vásárló azonosítója, tranzakció összege, dátuma, időpontja

Érintett hozzájárulása

 

Igénybevett adatfeldolgozó

Név 

Elérhetőség

Adatfeldolgozói feladat

OTP eBIZ Kft.

1138 Budapest, Szekszárdi utca 16-18.

Számlázási szolgáltatások

TAX-MINIMA Bt.

1074 Budapest, Csengery u. 13/B.

Könyvelési szolgáltatások

 

1.2. Felhasználói adatkezelés (Regisztráció)

A Felhasználó a Honlap használatával, regisztrációt követően veheti igénybe a Szolgáltató egyes szolgáltatásait. A Honlapon keresztül történő regisztrációval az Érintett elfogadja a Szolgáltató ÁSZF-jét. Az ÁSZF a Szolgáltató Honalpján elérhető.  

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés időtartama

A vásárlás, megrendelés iránti igény feladása a Honlapon keresztül

A számla kiállítása és a számviteli kötelezettség teljesítése

Regisztráció vonatkozásában: Érintett hozzájárulása

A vásárlással, megrendeléssel kapcsolatos adatok tekintetében, valamint a számla kiállítása és megőrzése tekintetében az 1.1. pontban rögzítettek irányadók

Regisztráció vonatkozásában: Név, email cím, számlázási, szállítási cím, telefonszám, felhasználónév, jelszó

Vásárlás, megrendelés, számlázás tekintetében az 1.1. pontban rögzítettek irányadók

 

Regisztráció vonatkozásában az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, 

Vásárlás és számlázás tekintetében az 1.1. pontban rögzítettek irányadók

 

A megadott személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonását a Felhasználó bármikor jogosult kérni a megadott elérhetőségeken.

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a fent megjelölt, a Honlapon történő regisztrációhoz szükséges adatok szolgáltatásának elmaradása esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában terméket értékesíteni illetve szolgáltatást nyújtani a Felhasználó részére.

A Szolgáltató ezúton kéri a Felhasználót, hogy a regisztráció, illetve az esetleges megrendelések során ügyeljen az adatok pontos és hibátlan feltüntetésére, az ezekből eredő késedelmekért, teljesítési hibákért és nehézségekért a Szolgáltató semmilyen nemű felelősséget nem vállal, ilyen irányú felelősségét kifejezetten kizárja. A Szolgáltató arra kéri az Érintettet, hogy amennyiben hibát észlel az általa már korábban feltüntetett adatok körében, azonnal módosítsa azt a bejelentkezés után a ’Fiókadatok módosítása’ és a ’Címadatok módosítása’ menüpont alatt, folyamatban lévő megrendelés esetén pedig haladéktalanul értesítse a Szolgáltató ügyfélszolgálatát az alábbiakban megadott elérhetőségek valamelyikén.

Szolgáltató kéri a Felhasználót, hogy a regisztráció során választott jelszavát gondosan őrizze meg, illetéktelen személyek számára ne adja meg, illetve ne tegye hozzáférhetővé. A Szolgáltató semmilyen nemű felelősséget nem vállal azon esetekért és az ezekből származó esetleges károkért, ha a Felhasználó elfelejti jelszavát, vagy ha a jelszó illetéktelen személyek számára nem a Szolgáltató felróható magatartása következtében hozzáférhetővé válik.

Igénybevett adatfeldolgozó

Név 

Elérhetőség

Adatfeldolgozói feladat

ShopRenter.hu Kft.

4028 Debrecen, Kassai út 129.

webshop szolgáltatások

Nastron Rendszerház Kft.

1112 Budapest, Budaörsi út 150/b I. em. 1.

informatikai, tárhely szolgáltatások

Packet Trans Kft.

1239 Budapest, Ócsai út 1-3.

futárszolgálati, szállítási szolgáltatások

 

1.3. Hírlevélre történő feliratkozás

A Felhasználónak a Honlap használata során lehetősége van hírlevélre történő feliratkozásra.

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés időtartama

Adatkezelő, illetve partnerei részéről azok termékeivel, szolgáltatásaival, rendezvényeivel kapcsolatos reklámok küldése.

Érintett hozzájárulása

Név, e-mail cím

Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

A megadott személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonását a Felhasználó bármikor jogosult kérni a megadott elérhetőségeken.

1.4.     Egyéb adatkezelések

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

1.5. Cookie-k (Sütik)

Tudnivalók a cookie-k Honlapon való alkalmazásával, és annak előnyeivel kapcsolatban.

A felhasználói élmény javítása érdekében más webhelyekhez hasonlóan Adatkezelő a Honlapon cookie-kat használ. A cookie-k a számítógépen, táblagépen vagy mobiltelefonon a webhelyek böngészése során elmentett kisméretű szövegfájlok. Adatkezelő a cookie-kat a következő célból használja:

 • A webhely látogatók elvárásainak megfelelő működtetése.
 • Annak megelőzése, hogy a webhely felkeresésekor minden alkalommal be kelljen jelentkezni a tagoknak és vásárlóknak szóló részekbe.
 • Beállítások megjegyzése a látogatások alkalmával.
 • A webhely biztonságának és sebességének fokozása.
 • Webhely testreszabása a szükséges információ elérésének meggyorsítása érdekében.
 • Webhely folyamatos fejlesztése és javítása.
 • Hatékonyabb marketingtevékenység elősegítése.

Adatkezelő a cookie-kat a következő célokra nem használja:

 • Személyazonosításra alkalmas adatok gyűjtése (a felhasználó kifejezett hozzájárulásának hiányában).
 • Bizalmas adatok gyűjtése (a felhasználó kifejezett hozzájárulásának hiányában).
 • Adatok továbbadása reklámtevékenységet végző cégeknek.
 • Személyazonosításra alkalmas adatok továbbadása külső félnek.
 • Értékesítési jutalék kifizetése.

A webhely működéséhez szükséges cookie-k (saját cookie-jaink).

A webhely működtetésén kívül Adatkezelő a cookie-kat a következő célból használja:

 • Bejelentkezési állapot meghatározása.
 • Keresési beállítások megjegyzése.
 • Nyelvbeállítások megjegyzése.
 • Használati feltételek elfogadásának meghatározása.
 • Webhelyhez fűzött megjegyzések lehetővé tétele.
 • Webhely tartalmának a látogatók igényei szerinti kialakítása.
 • Annak tárolása, hogy feltettünk-e már bizonyos kérdéseket felhasználóinknak (pl. visszautasították alkalmazásunk használatát vagy nem kívántak részt venni egy felmérésben).

Bizonyos cookie-k már a használatuk engedélyezése előtt is aktiválódnak. Ha a Felhasználó úgy dönt, hogy szeretné ezeket vagy akár a már engedélyezetteket kikapcsolni, akkor az alábbi linkeken részletes útmutatást találhat ehhez:

Google Chrome böngészőhöz:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Microsoft Edge böngészőhöz:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

Internet Explorer böngészőhöz:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Mozilla Firefox böngészőhöz:

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Opera böngészőhöz:

http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

A cookie-kal kapcsolatos adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, a honlaplátogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése.

2. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 

A Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre annak érdekében, hogy az adatkezelésekkel kapcsolatban felmerülő kockázatok mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljon, ideértve, többek között, adott esetben: (i) a személyes adatok titkosítását; (ii) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; (iii) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; (iv) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

3. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Hotel Interactive Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1164 Budapest, Lapát utca 14.

cégjegyzékszám: Cg.01-09-183327

nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

e-mail cím: info@hotelinteractive.hu

telefon: +36-1-4615858

 

Jelen adatkezelési tájékoztató szerint kezelt adatok feldolgozását Adatkezelő, illetve Adatkezelő szerződéses Adatfeldolgozója végzi.

 

4. AZ ADATKEZELŐ ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGE

Adatkezelő az általa végzett adatkezelésekről a GDPR rendelettel összhangban adatkezelési nyilvántartást vezet. Az Adatkezelő megkeresés alapján a NAIH részére a nyilvántartást rendelkezésére bocsátja.

5. ÉRINTETT JOGAI

5.1 Általános rendelkezések

Jelen Tájékoztató tartalmazza az Érintett személyes adataival kapcsolatos információkat. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolta személyazonosságát. A Szolgáltató az Érintett alábbiakban ismertetett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Amennyiben a Szolgáltatónak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 1 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint az Érintett jelen Tájékoztatóban foglalt jogorvoslati lehetőségeiről. A Szolgáltató az információk, valamint a tájékoztatás megadásáért, illetve az ezek nyomán tett intézkedésekért díjat nem számít fel. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

5.2 Érintett jogai az adatkezelésekkel kapcsolatban

5.2.1 Hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz, valamint a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jelen Tájékoztatóban foglalt információkhoz hozzáférést kapjon.

A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért a Szolgáltató az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

5.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve – figyelemben véve az adatkezelés célját – azok kiegészítését kérje.

5.2.3 A törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szolgáltató pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

(i)a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

(ii)az Érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

(iii)az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és vele szemben nincsen jogvita, vagy eljárás, vagy nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik;

(iv)a személyes adatait jogellenesen kezelték;

(v)a személyes adatokat a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

(vi)a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő ajánlásával kapcsolatosan került sor.

 

A személyes adatot törölni kell, ha:

a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

       aa) az Infotv. 4. §-ában rögzített alapelvekkel ellentétes,

ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,

ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy

       ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a NAIH vagy a bíróság elrendelte, vagy

d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)-d) pontjábai szerint az adatkezelés korlátozására meghatározott időtartam eltelt.

 

Ha a Szolgáltató nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt jelen Tájékoztató értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A Szolgáltató nem köteles az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy közérdekű feladat végrehajtása céljából; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

5.2.4.  Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha

(i)az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy

(ii)az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy

(iii)a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

(iv)az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és az Érintett tiltakozott e célokból történő adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben).

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni. A Szolgáltató az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja azt az Érintettet, akinek a kérésére az adatkezelést korlátozták.

5.2.5   Értesítési kötelezettség

A Szolgáltató – lehetősége szerint – minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítésről, törlésről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére a Szolgáltató tájékoztatja e címzettekről.

5.2.6   A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is), ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A tiltakozási jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni az érintett figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Ha a személyes adatok kezelésére statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

5.2.7 Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a)az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

 

b)az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, de az nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

5.2.8   Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve, ha a döntés (i) az Érintett és a Szolgáltató közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; (ii) meghozatalát a Szolgáltatóra alkalmazandó olyan jogszabály teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy (iii) az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az Érintett jogainak érvényesülése érdekében az Érintettnek joga van arra, hogy a Szolgáltató részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

5.2.9   Adatvédelmi incidens*

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az alábbi információkat és intézkedéseket: (i) tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó neve és elérhetősége; (ii) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények; (iii) a Szolgáltató által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések.

Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: (i) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták; (ii) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; (iii) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

(*Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.)

 

6. FELELŐSSÉG, KÁRTÉRÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT

Az Érintett, aki a GDPR megsértésének eredményeként kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a Szolgáltatótól vagy a jelen Tájékoztatóban megjelölt más adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozóktól kártérítésre jogosult, a következményi károk kizárásával.

Amennyiben a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, problémája van, forduljon a Szolgáltatóhoz a megjelölt elérhetőségeken.

Amennyiben az Érintett a Szolgáltató meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szolgáltató köteles bizonyítani. A per elbírálása a magyarországi törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a NAIH-nál tájékoztatást kérjen jogaival kapcsolatban, továbbá jogsérelemre vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással vizsgálatot kezdeményezzen vagy az adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérje az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu

 

Az adatkezelésből, adatfeldolgozásból eredő jogvitára egyebekben a magyar jog, a bírósági eljárásra pedig a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos hatáskörrel, és illetékességgel.    

7. TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Jelen Tájékoztatót a Szolgáltató jogosult egyoldalúan a jövőre nézve módosítani.

Budapest, 2020. június 9.

Hotel Interactive Kft.